Privacyverklaring - Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

Laatste update: 18 oktober 2023

1. Algemeen

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (hierna: OGJG) heeft als missie een samenleving te bevorderen waarin een leven lang leren de norm is voor iedereen in Nederland. Met het doel een impactvolle bijdrage te leveren aan dit streven, organiseren wij interactieve seniorencolleges. Deze colleges worden verzorgd door gepassioneerde vrijwilligers, de studentdocenten. Bovendien bieden wij de mogelijkheid om online seniorencolleges te volgen via onze website.
Bij het aanbieden van onze colleges en bij onze overige werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Met deze privacyverklaring willen wij inzicht geven in de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren. Dit om te voldoen aan de informatieplicht uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welk doel?

  • Van studentdocenten verwerken wij de naam, (e-mail)adres, woonplaats, geboortedatum, studierichting en/of onderwerp, telefoonnummer, rekeningnummer, beschikbaarheid en voorkeuren voor trainingen. Deze gegevens hebben wij nodig om contact op te nemen met de studentdocenten voor het plannen van colleges, een juiste match te maken met de (zorg)locaties, voor het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding en declaraties en voor het verzenden van (nieuws)brieven en uitnodigingen van evenementen.
  • Van overige vrijwilligers verwerken wij de naam, (e-mail)adres, rekeningnummer en telefoonnummer voor de registratie, voor het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding en declaraties en om (nieuws)brieven te versturen.
  • Van deelnemers aan de online college die een ticket hebben gekocht via onze webshop verwerken wij de naam, (e-mail)adres en betaalgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om te kunnen communiceren over het aangeschafte online college en om deelnemers op de hoogte te houden.
  • Van aanvragers van een college op locatie verwerken wij de naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact op te nemen over het verzorgen van een college.
  • Van donateurs verwerken wij de naam, (e-mail)adres en telefoonnummer en betaalgegevens voor de registratie en om (nieuws)brieven te versturen.
  • Van geïnteresseerden in onze nieuwsbrief verwerken wij de naam en het e-mailadres voor het versturen van onze (nieuws)brieven.

3. Welke grondslag is er voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Onder de AVG mogen organisaties alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een wettelijke grondslag voor hebben. Een wettelijke grondslag houdt in dat er een reden is in de wet om persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen op basis van één van de volgende grondslagen:

  • Wij verwerken persoonsgegevens van studentdocenten en online deelnemers op basis van toestemming van de betrokkenen. Deze toestemming kan ook altijd ingetrokken of gewijzigd worden zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  • Wij verwerken de persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die we hebben gesloten, bijvoorbeeld wanneer je een product in onze webshop koopt.
  • Wij verwerken persoonsgegevens wanneer OGJG hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Dit doen wij voor het duurzaam betrekken van ons actieve netwerk door middel van (nieuws)brieven, indien wij voor het versturen geen toestemming nodig hebben).
  • Wij verwerken persoonsgegevens wanneer wij een wettelijke verplichting hebben om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen, te delen en te bewaren.

4. Wie ontvangen de gegevens?

In principe delen wij persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn of als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het delen van gegevens met de belastingdienst of aan een postbezorger.

5. Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze gebruiken. Wij doen een jaarlijkse controle of de persoonsgegevens die wij verwerken nog steeds nodig zijn voor het doeleinde van de verwerking. Wanneer dit niet het geval is zullen wij de persoonsgegevens verwijderen. Dat geldt niet voor gegevens die wij volgens de wet moeten bewaren. Die bewaren we zolang dat nodig is om aan de wet te voldoen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Betrokkenen, de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, over te dragen, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Betrokken kunnen hiertoe een verzoek sturen naar info@ogjg.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op een verzoek reageren.

7. Vragen of klachten?

Wij hopen dat deze privacyverklaring duidelijkheid geeft over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Als hier vragen of onduidelijkheden over zijn, kan je altijd contact opnemen door te mailen naar info@ogjg.nl. Bij klachten, bijvoorbeeld over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken, kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.