ANBI Gegevens

Onze stichting heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Met het geheel aan de algemeen nuttige activiteiten wordt er geen winstoogmerk nagestreefd. De colleges zijn, onafhankelijk van de locatie waar zij gegeven worden, vrij toegankelijk voor alle leergierige senioren die willen participeren. In verband met de ANBI status dienen een aantal gegevens te worden gepubliceerd. Hieronder kan je een overzicht vinden met deze gegevens. Op belastingdienst.nl vindt u meer informatie over schenken aan goede doelen en de fiscale voordelen hiervan.

Algemeen

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is opgericht in 2014 en ingeschreven onder nummer 60762233 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

RSIN: 854048765.

Bank: NL96INGB0006508350.

Statuten: Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

Doelstelling van de statuten

De statutaire doelstelling van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan luidt: ‘Het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten die het (intellectuele) welzijn van (mindervalide) ouderen verhogen en jong en oud bij elkaar brengen.’

SBI-code: 88102 – Welzijnswerk voor ouderen.

Eigen vermogen

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoer van het project. Het eigen vermogen is om deze reden beperkt.

Opheffing

Het geld dat overblijft na opheffing van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Jaarverslag

Elk jaar publiceren wij een jaarverslag, met financieel jaaroverzicht, waarin we inzicht geven in onze activiteiten, onze inkomsten en onze bestedingen. Het OGJG Jaarverslag 2023 geeft samen met de Jaarrekening 2023 een compleet overzicht van het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar hebben we de focus gelegd op het verbinden van generaties, kennisdeling en het maken van maatschappelijke impact. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers en medewerkers en de hulp van velen uit ons netwerk werd 2023 wederom een succesvol jaar.